THE POWER COMPANY - SINCE 1925

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy założyć okulary ochronne, odpowiednią odzież i gumowe rękawice. Ładowanie  akumulatora powinno odbywać się w pomieszczeniu z dużą cyrkulacją powietrza.  
Należy pamiętać, żeby:
 • nie używać otwartego ognia - stwarza  to niebezpieczeństwo eksplozji.
 • nie  ładować akumulatora, jeśli jego temperatura jest poniżej 3°C, ponieważ elektrolit może być zamarznięty.
 • unikać zwarć posługując się metalowymi narzędziami.

Ładowanie akumulatora zamontowanego w pojeździe nie jest zalecane.
Przy ładowaniu akumulatora należy postępować według zasad podanych przez producenta prostowników lub zastosować się do niżej podanych zasad :
 1. Wymontować akumulator zdejmując  jako pierwszą  klemę z bieguna ujemnego, a następnie klemę z bieguna dodatniego;
 2. Oczyścić i odkręcić korki, sprawdzić poziom elektrolitu (zalecany poziom elektrolitu to 15-20mm nad   krawędzią  płyt ) - w przypadku braków uzupełnić  wodą destylowaną lub demineralizowaną. Wyrównywanie poziomu elektrolitu  nie dotyczy akumulatorów z korkami niewymiennymi (akumulator zamknięty);
 3. Połączyć przewód plusowy (kolor czerwony) prostownika z biegunem "+", przewód minusowy z biegunem " - ".
 4. Akumulator należy ładować stałym napięciem (16,0 ± 0,1) V z ograniczeniem maksymalnego prądu ładowania do 0,1 C20  (pojemności nominalnej akumulatora).
 5. Czas ładowania akumulatora w zależności od stopnia wyładowania powinien wynosić od 16 do 24 godzin.  Ładowanie należy kontynuować do uzyskania stałej gęstości elektrolitu ( 1,28   ± 0,02-0,01  g/cm3  ) lub stałego napięcia na końcówkach  akumulatora, przy  włączonym prądzie ładowania. Unikać  przeładowania.
 6. Przerwać ładowanie, jeżeli akumulator zaczyna nadmiernie gazować (gazowanie jest zjawiskiem normalnym na ostatnich etapach ładowania) lub jeśli temperatura akumulatora przekroczy 50°C.
 7. Wyłączyć ładowarkę.
 8. - zaleca się odczekać około 20 minut przed odłączeniem przewodów od akumulatora, aby wydzielane podczas ładowania gazy rozproszyły się, ponieważ podczas odłączania przewodów może pojawić się iskrzenie.
 9. Sprawdzić poziom elektrolitu we wszystkich ogniwach (zalecany poziom elektrolitu to 15-20 mm nad krawędzią  płyt ) - w przypadku braku uzupełnić  wodą destylowaną lub demineralizowaną.
 10. Zakręcić korki otworów odgazowania lub ogólnego systemu odgazowania.
 11. Umyć akumulator ciepłą wodą i osuszyć go.